Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

User

Claudia Linders

Claudia Linders * is directeur van interdisciplinair onderzoeks- en ontwerpbureau Claudia Linders. Het bureau Claudia Linders initieert en adviseert in visie-, project- en conceptontwikkeling waarbij het de grenzen van het architectonische domein overstijgt met werk op het grensvlak van de beeldende kunst. Het werk varieert van een jurk opgebouwd uit duizenden designerlabels Dare to Unlabel, het Stedelijk Museum Ypenburg SMY, een honderd meter lange bank als relatiegeschenk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken Space To Take Place tot Collection Dust Collection Dust

Claudia Linders is coördinator van het interdisciplinaire vormstudie-onderwijs aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam, docent aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen te Delft, lid van de adviescommissie Cultuur Totaal Eindhoven en lid van de commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam als adviseur kunst openbare ruimte.

HAPPENINGS
Pionieren in Poort
Tijdelijk Museum Almere
English version text scroll down

De ontwikkeling van een nieuwe woonwijk gaat gepaard met verwachtingen.
Bouwborden gaan het gelukzalige leven vooruit en tonen utopische beelden van gelukkige gezinnen in een smetteloze omgeving. Nieuwe woonwijken zijn nog utopieën, waarin een onbereikbare horizon nog een doel kan zijn. David Hamers, cultuurfilosoof en econoom bij het Planbureau voor de Leefomgeving betoogt dat het navolgen van geluk de basis van suburbia is. Geluk met een hoofdletter G. Suburbia, aldus Hamers, wordt van oudsher gepresenteerd als een suburbaan Utopia: de belofte voor een plek voor het goede leven, ergens buiten de stad.

wilde wonen
Uit de maagdelijke zandvlakte van Almere Poort spreekt nog deze belofte. Een plek vol mogelijkheden; waar alles nog kan. Een plek waar droom in daad kan worden omgezet, zo betoogt wethouder Adri Duivesteijn. Revolutionair, uniek, innovatief en creatief. De gemeentelijke folders zijn zwanger van superlatieven. Hier wordt het Wilde Wonen in de praktijk gebracht. Carel Weeber, veronderstelt grondlegger van deze gedachte, grapte eens in informele context dat hij het Wilde Wonen helemaal niet bedacht had. Hij had gesproken over zijn idee dat mensen zouden moeten wonen zoals zij wilden wonen. Maar de verslaggever zag hier een pakkende kop in en het Wilde Wonen was geboren. Maar hoe wild willen mensen eigenlijk wonen? Aan de eerste oplevering in Almere Poort gezien valt dat wel mee. De reeds gerealiseerde architectuur doet voor de nu nog potentievolle zandvlakte een toekomst als gladgeschoren gazon vermoeden.

shared identity
Maar wild of niet, de individuele uiting die met de architectuur tot stand gebracht wordt, is hier tot een collectief gemaakt. Almere Poort als uitdrukking van een shared identity. En daarmee heeft de ontwikkeling van de wijk wel degelijk een culturele notie. Tijdelijk Museum Almere beoogt dit experiment voor de hedendaagse stad een museaal platform te geven, letterlijk.

ik, ik, ik, bouw mijn huis in Almere
De Sloveense filosoof Slavoj Sizek riep onlangs op tot een herdefinitie van het communisme. Niet per definitie in de zin van het economische principe, als wel vanuit het oogpunt van de noodzaak voor gemeenschappelijkheid als tegengif voor het kapitalistische ik-systeem dat na de koude oorlog probleemloos over de wereld is uitgerold en nu knarsend vastloopt. "Ik bouw mijn huis in Almere." Wanneer ergens het idioom van het ik-kapitalisme zichtbaar wordt, is het wel in het hart van Almere Poort waar alle huizen individueel en vanuit particulier opdrachtgeverschap gebouwd worden, een daad waarvoor de beroemde Russische architect Melnikov in de jaren twintig verguisd en verketterd werd.
Het Tijdelijk Museum Almere biedt met de Happenings, pionieren in Poort, tegenspel en creëert in het hart van Almere Poort een platform voor een nieuwe collectiviteit, een shared identity als antwoord op Sizeks pleidooi voor het opnieuw uitvinden van het communisme: het museum, als een gemeenschappelijke en gedeelde huiskamer.
De virtuele en tijdelijke ruimtelijke vertaling van Museum de Paviljoens extrapoleert de museale context van het gebied en brengt daarmee een parallel tussen het centrum van Almere en Almere Poort tot stand. Middels de programmering wordt een tweede laag toegevoegd die zich richt op de eerste en de toekomstige bewoners van Almere Poort. Het museumplatform wordt ingezet om de pioniers in Poort een collectieve context, een podium, te bieden.
Doordat het museum, door de bewoners geannexeerd mag worden, genereert het uiteindelijk een shared identity. Pionieren bindt. Verschillende activiteiten – lezingen, diners, filmvertoningen – geprogrammeerd vanuit nader onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van een shared identity, kunnen als katalysator werken om de annexatie vanuit de bewoners zelf op gang te brengen. Feesten, debat, bruiloften, sport, groente kweken... alles is mogelijk. Inrichtingselementen en faciliteiten zoals een meters lange tafel, een buitenkeuken, enkele dutch-tubs, douches, tenten, nodigen en dagen het publiek uit tot gemeenschappelijk gebruik en interventie. Met dit 24 uur per dag toegankelijke museum wordt Almere Poort een tijdelijk centrum gegeven van waaruit dagelijks de directe transformatie van het gebied zichtbaar, hoorbaar en tastbaar is. Het biedt een katalysator voor sociale cohesie en een podium voor gebeurtenissen, maar vooral ook gewoon een plek waar de toekomstige bewoners, bezoekers van de bouwplaats, de ontwikkeling van de shared identity kunnen volgen. Uiteindelijk toont het museum Almere Poort en hetgeen de pioniers bindt terwijl vanuit de open publieke structuur zelf ook datgene wat hen onderscheidt zichtbaar is.

fysieke uitwerking
Het Tijdelijk Museum Almere bestaat uit een (re)constructie van de contouren van Museum de Paviljoens in de vorm van een wit houten framework waarmee op maaiveld de footprint van het gebouw zichtbaar wordt gemaakt. Ter plaatse van deuropeningen en doorgangen gaat dit kader omhoog om daarmee de suggestie van openingen en verbindingen te versterken. In de avonden versterkt belijning in de vorm van verlichting de witte houten contouren. Het framework is gevuld met een kunstgrasmat die het zandvlak bedekt. De grasmat versterkt het spanningsveld: is binnen binnen?

Programmering
Op 30 mei 2010 opent het Tijdelijk Museum Almere. In de maand juni vinden de Happenings plaats. De happenings zijn geïnspireerd op het gedachtegoed uit de jaren zestig en ten tijde van de eerste paal begin jaren ’70, het onstaan van Almere; de start van “the almere dream” .
Een happening was een spectaculaire openbare, spontaan lijkende maar vooraf bedachte, gebeurtenis, bedoeld om de openbare orde op een ludieke manier te verstoren, zodoende te shockeren, en daarmee als star en ouderwets ervaren denkbeelden belachelijk te maken.
Aan de hand van de kernbegrippen Pionieren, nieuwe collectiviteit, gedeelde identiteit [shared identity] en gemeenschappelijke taal programmeert het Tijdelijk Museum Almere onder meer diverse happenings, activiteiten, lezingen, etentjes, performances, tentoonstellingen en films in Almere Poort. Er komen CAMP-ins, SWOP-ins , CONSUME-ins, WATCH-ins en WORK-ins.

Het concept voor Tijdelijk Museum Almere is ontwikkeld door Claudia Linders in opdracht van Ymere en Museum De Paviljoens. Van 30 mei tot en met 30 juni 2010 programmeren Claudia Linders en curatoren van Museum De Paviljoens de Happenings. Tot 30 september 2010 is het geheel aan het publiek, de bewoners van Almere Poort, het museum zo te gebruiken als zij dat zelf willen.
Claudia Linders
januari 2010

English version text:
HAPPENINGS
Pioneers at Poort
Temporary Museum Almere

The development of a new residential area comes with expectations. Construction signs herald a blissful life by showing utopian images of happy families in immaculate surroundings. New neighborhoods continue to be utopias, where an unattainable horizon might still be a goal. David Hamers, cultural philosopher and economist for the Netherlands Environmental Assessment Agency, argues that the pursuit of happiness constitutes the basis of suburbia. Happiness with a capital H. Suburbia, Hamers says, has traditionally been presented as a suburban Utopia: the promise of a place for the good life, somewhere outside the city.

Living Wild
The virgin sands of Almere Poort exude such promise. This is a place full of potential, where
anything remains possible. A place where dreams can be transformed into deeds, as alderman Adri van Duivesteijn puts it. Revolutionary, unique, innovative and creative. The municipal folders are brimming with superlatives. This is where the Dutch term Wilde Wonen (Living Wild) will be put into practice. Carel Weeber, the presumed initiator of this idea, once jokingly remarked, in an informal context, that Wilde Wonen was not his idea at all. He had
been speaking about his notion that people should be able to live as they wanted to live (or
wilden wonen, in Dutch). The reporter envisaged a catchy headline in this, however, and the
term Wilde Wonen was born. But just how wild do people actually want to get with their homes? Judging by the first of these to be built in Almere Poort, they seem less apt to do so than expected. The architecture realized so far on this sand flat still full of potential points to a future of pristine lawns.

Shared Identity
Be it wild or tame, though, the individual expression brought about via the architecture has
been turned into a collective idea here: Almere Poort as the expression of a shared identity.
And because of that, the development of the neighborhood does indeed reflect a notion of
culture. Temporary Museum Almere aims, literally, to give this experiment for the
contemporary city a museum platform.
Me, myself and I: building a house in Almere
The Slovenian philosopher Slavoj Sizek recently called for a redefinition of communism—not
necessarily in the sense of the economic principle, but more from the standpoint of a need for community as an antidote to the capitalistic system based on 'me'. Since the Cold War years
that system has spread throughout the world and has now run aground. "I'm building my house in Almere." Should the idiom of egocentric capitalism be visible anywhere, it is very
much so in the heart of Almere Poort, where all of the houses are built individually and
commissioned privately—an act for which the Russian architect Melnikov was maligned and
ostracized during the 1920s. With Happenings, Pioneers at Poort the Temporary Museum
Almere offers resistance to this idea. Situated in the heart of Almere Poort is a platform for a
new type of collectivity, shared identity as a response to Sizek's plea for a reinvention of
communism: the museum as a common 'living room' to be shared by all.
This virtual and temporary spatial conversion of Museum de Paviljoens causes the area's
museum context to shift and thereby introduces a link between the center of Almere and
Almere Poort. Added to this is a second layer, the programming, which focuses on the first
pioneers and the prospective residents of Almere Poort. The museum platform is being used
to provide these pioneers in Poort with a collective context, a platform.
Because the museum can be appropriated by the residents, this will ultimately give rise to a
shared identity. Pioneering brings people together. A range of activities—lectures, dinners,
films—programmed on the basis of further research on the potential benefits of a shared
identity, can act as a catalyst for residents to begin taking part in this appropriation. Parties,
debates, weddings, sport events and vegetable-growing...anything goes.
Design elements and facilities such as a table several meters in length, an outdoor kitchen,
several 'Dutch tubs', showers, tents invite and challenge the public to intervene and make
common use of the Temporary Museum Almere. This museum, with its 24-hour-a-day access,
gives Almere Poort a temporary center from which the immediate transformation of the area
can be seen, heard and felt. It offers a catalyst for social cohesion and a platform for events,
but above all simply a place where prospective residents, visitors to the construction site, can
witness the development of shared identity. Ultimately the museum shows us Almere Poort
and that which unites its pioneers, while the open public structure itself also allows us to see
that which distinguishes them.

Physical Effects
Temporary Museum Almere consists of a reconstruction of the contours of Museum de
Paviljoens in the form of a white wooden framework. At ground level the building's 'footprint' thereby becomes visible. Where doorways and corridors appear, this framework is raised in order to heighten the suggestion of openings and interconnections among the pavilions. In the evening, delineation in the form of lighting emphasizes the white wooden contours. The floorplan construction consists of artificial grass, which covers the sandy surface. This idea of a lawn creates a certain disruption: is the inside actually inside?

Programming
On 30 May 2010 Temporary Museum Almere will open its doors to the public. The Happenings will take place during the month of June. Inspiration for these comes from the ideas of the 1960s and the laying of the foundations of Almere during the early 1970s: the start of 'the Almere dream'.
A happening was a spectacular public, seemingly spontaneous yet preconceived event, meant to create public disturbance in a playful manner and thereby shock people, so that rigid and old-fashioned ideas would be ridiculed.
Along the lines of key concepts such as Pioneering, new collectivity, shared identity and
common language, Temporary Museum Almere will be programming, among other things,
various Happenings; activities, lectures, dinners, performances, exhibitions and films in
Almere Poort. CAMP-ins, SWOP-ins, CONSUME-ins, WATCH-ins and WORK-ins will be part of this.

The overall concept for Temporary Museum Almere has been developed by Claudia Linders
at the request of Ymere and Museum de Paviljoens. From 30 May until 30 June 2010, Claudia Linders and the curators of Museum de Paviljoens will be holding the Happenings. Until 30 September 2010 it is entirely up to the public, the residents of Almere Poort, to use the
museum as they see fit.
Claudia Linders
january 2010

 
Contactinformatie
claudialindersClaudia Linders

claudialinders

 
Betrokken bij
  • Exclusief voor 100 X WINTERDESIGN presenteert Claudia Linders RE-NAISSANCE , een babyhemdje met een wel heel bijzondere opdruk.…

Afbeeldingen